Để đạt được sự tốt hơn trong phân tích và nhận xet

1. Để củng cố thêm kỹ năng của cả nhóm cho cả cá nhân và nhóm dựa trên sự sắp xếp những cá nhân liên qua

2. Để ủng họ, khuyên giải và giúp đỡ những tổ chức cộng đồng theo hướng làm tăng thêm sự hiệu quả của họ

3. Để làm tăng thêm sự phân biệt đối với những phán quyết cá nhân cốt để chắc chắn rằng những người liên quan làm nên những kết quả đáng hài lòng

4. Để duy trì ranh giới hiệu quả cá nhân cho sự nhận dạng của bản thân bạn, để tránh sự dựa dẫm, cứu vớt hành động

5. Để sự thay thế cá nhân bạn là có hiệu quả trong một nhóm cộng đồng, để đảm bảo rằng nó sẽ duy trì và tiếp tục phát triên

(Thanh Loan dịch)