(1) Để phát triển nhận thức

 

Để phát triển nhận thức về điểm mạnh, điểm yếu, những điều mơ ước và sự nhìn nhận của riêng bạn một cách thích hợp cho công việc cộng đồng.

 

Để có thể định nghĩa một cách có hiệu quả một vấn đề mà vấn đề đó có thể được chuyển thành một dự án riêng về phát triển công việc cộng đồng.

 

Để có thể hiểu được một quá trình mà ở đó sự thay đổi xảy ra và dẫn dắt quá trình này đến chỗ sáng tỏ những thắc mắc của riêng bạn.

 

Để học làm sao hình thành nên những mục tiêu hiệu quả của dự án trong việc phát triển công việc cộng đồng.

 

Để học những kỹ năng về phát triển hiểu biết của một cá nhân và tập thể. Mà đây là những hiểu biết về sự hình thành những nên mối quan tâm của cá nhân, tấp thể và cộng đồng và thế giới.